Όροι Χρήσης Ιστοτόπου και Ηλεκτρονικού Καταστήματος

cross half circle

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η χρήση του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένης της περιήγησης ιστού (web crawling), των υπηρεσιών λανθάνουσας μνήμης (caching) αυτού καθώς και οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών παρέχονται από το διαδικτυακό τόπο, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των εδώ περιγραφόμενων όρων χρήσης και συνιστά έμπρακτη αποδοχή τους.

Αυτός ο δικτυακός τόπος έχει δημιουργηθεί, διατηρείται και ανανεώνεται από τη ΧΑΡΙΣΜΑΘΕΙΑ, για την ενημέρωση, οργάνωση και επικοινωνία των δράσεών της.

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

Το παρόν αποτελεί ιδιοκτησία της ΧΑΡΙΣΜΑΘΕΙΑ, μη κερδοσκοπικού Οργανισμού που μεριμνά για τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης και εδρεύει στην Αθήνα. Εφεξής θα καλείται ως ΦΟΡΕΑΣ.

Ως γραφική διεπαφή χρήστη (user interface) του διαδικτυακού τόπου ορίζεται το σύνολο των εικαστικών στοιχείων (γραφιστική αποτύπωση, διάταξη αυτής, εικόνες, χρώματα κλπ.), των έργων λόγου (κείμενα) και όποιων άλλων στοιχείων αποτελούν μέρος της γραφικής διεπαφής του διαδικτυακού τόπου με τον χρήστη. Εφεξής θα καλείται ως ΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΠΑΦΗ. Στη γραφική διεπαφή δεν περιλαμβάνεται το περιεχόμενο και το λογισμικό του διαδικτυακού τόπου.

Ως περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου ορίζεται το σύνολο των κειμένων, των ανακοινώσεων και των φωτογραφιών όπως και τα σχετικά τους αποτελέσματα, μεταδεδομένα και σύνολα αυτών. Εφεξής θα καλείται ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ.

Ως ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ορίζονται οι πληροφορίες οι οποίες περιγράφουν σύνολα δεδομένων και υπηρεσίες δεδομένων και καθιστούν δυνατή την εξεύρεση, την καταγραφή και τη χρήση τους.

Ως ΥΠΗΡΕΣΙΑ ορίζεται η διεκπεραίωση λειτουργιών που εξυπηρετούν τις ανάγκες του χρήστη.

Ως ΧΡΗΣΤΗΣ λογίζεται ο οποιοσδήποτε κάνει χρήση του διαδικτυακού τόπου.

Ως ΧΡΗΣΗ ορίζεται οποιαδήποτε πράξη εμπίπτει στις οικονομικές εξουσίες του δικαιούχου δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων ή του ιδιόρρυθμου δικαιώματος του δημιουργού βάσης δεδομένων, ιδίως η, με οποιονδήποτε τρόπο, λήψη των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, όπως η περιήγηση, αναζήτηση, θέαση, μεταφόρτωση, αποθήκευση κλπ του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ή των στοιχείων της ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΙΕΠΑΦΗΣ.

3. ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ

Η ΧΡΗΣΗ του δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και με τρόπο που να μην περιορίζει ή παρεμποδίζει τη χρήση τους από τρίτους. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ του παρόντος διαδικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν τη δυσλειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ προς τους ΧΡΗΣΤΕΣ.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

4.1 ΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΠΑΦΗ

Η ΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΠΑΦΗ αποτελεί ιδιοκτησία του ΦΟΡΕΑ, ο οποίος διατηρεί τα πνευματική δικαιώματα, την άδεια χρήσης και εμπορικής εκμετάλλευσης αυτής.

4.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ του δικτυακού τόπου είναι υλικό το οποίο έχει σχεδιαστεί και παραχθεί από τον ΦΟΡΕΑ, έχει τα πνευματικά του δικαιώματα, την άδεια χρήσης και εμπορικής εκμετάλλευσης αυτού.

5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ο ΦΟΡΕΑΣ δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των ΧΡΗΣΤΩΝ προκειμένου να μπορεί να προσφέρει τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του δικτυακού του τόπου προς τους ΧΡΗΣΤΕΣ και να επικοινωνεί μαζί τους. Προορίζονται αποκλειστικά για την εύρυθμη λειτουργεία των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που συνδέονται με αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση η όποια επεξεργασία γίνεται:

  • Είναι σύμφωνη με τον νόμο
  • Γίνεται για καθορισμένους σκοπούς και για τον χρόνο για τον οποίο το αποφασίζει ο ΧΡΗΣΤΗΣ.
  • Προϋποθέτει τη συναίνεση του προσώπου ή γίνεται για άλλους θεμιτούς σκοπούς που προβλέπονται από τον νόμο.

Στην περίπτωση που ο ΧΡΗΣΤΗΣ επιθυμεί να έχει πρόσβαση στις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του δικτυακού τόπου και να συνεισφέρει στη διαρκή βελτίωσή τους, μπορεί να του ζητηθεί να δώσει τα στοιχεία του μέσω της φόρμας συλλογής στοιχείων του δικτυακού τόπου. Ο ΦΟΡΕΑΣ δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων και ειδήσεων προς τον εγγεγραμμένο ΧΡΗΣΤΗ.

Ο ΦΟΡΕΑΣ δε μεταφέρει και δε δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των ΧΡΗΣΤΩΝ του δικτυακού τόπου σε τρίτους, εκτός εάν νόμος ορίζει διαφορετικά ή αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση ή κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του δικτυακού τόπου και την πραγματοποίηση των λειτουργιών του.

Ο ΦΟΡΕΑΣ είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι ΧΡΗΣΤΕΣ για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – πληροφοριών του. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να επικοινωνεί με τον διαχειριστή (administrator) του δικτυακού τόπου, προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή ή την διαγραφή του. Για την άνωθεν επικοινωνία μπορεί να απευθυνθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@charismatheia.edu.gr.

Κατά τη ΧΡΗΣΗ του δικτυακού τόπου μπορεί να συγκεντρώνονται προσωπικά και μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων πρωτοκόλλου και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες, όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του δικτυακού τόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τον πάροχο διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Ο χρήστης του δικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση και περιήγηση ιστού (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση “cookies” σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης “cookies” σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση “cookies” για την αναγνώρισή του ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Η συλλογή όλων των δεδομένων που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει ο ΦΟΡΕΑΣ μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, τα οποία είτε τα αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες ή συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση – περιήγηση και χρήση του δικτυακού τόπου από τους ΧΡΗΣΤΕΣ, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Ν. 2472/1997 (με τις τροποποιήσεις του Ν. 3625/2007) και Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από την Χαρισμάθεια διατυπώνοντας το αίτημα του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@charismatheia.edu.gr.

6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Για το σύνολο των αγορών που θα γίνουν από το ηλεκτρονικό κατάστημα, είτε πρόκειται για υπηρεσίες ή για προϊόντα, δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων. Από την στιγμή που θα γίνει η πληρωμή και θα καταβληθούν τα χρήματα, δε δύναται να επιστραφούν. Σε περίπτωση ελλαττρωματικών προϊόντων, ο ΦΟΡΕΑΣ οφείλει να τα αντικαταστήσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Επιστροφή χρημάτων προβλέπεται μόνο για την προπληρωμή της συμμετοχής σε κάποια εκδήλωση ή δράση η οποία θα ακυρωθεί με ευθύνη του ΦΟΡΕΑ.

7. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης τou δικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο, και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Τα Ελληνικά Δικαστήρια ορίζονται ως τα δικαστήρια επίλυσης όποιων διαφορών προκύπτουν από το παρόν. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ΦΟΡΕΑ και του ΧΡΗΣΤΗ των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δε λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας, εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΦΟΡΕΑ οι παραπάνω όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους.

Ο ΦΟΡΕΑΣ διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ή τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του δικτυακού τόπου και του OOTBC, καθώς και τους όρους χρήσης της, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο.

W icon