Επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Διαφοροποιημένη διδασκαλία

Επιμόρφωση επάνω σε τεχνικές Διαφοροποιημένης εκπαίδευσης
15 ώρες σεμιναρίου και workshop
5-7 Σεπτεμβρίου

Μάθε από αυτούς που το έχουν εφαρμόσει
Αιτήσεις μέχρι 1 Σεπτεμβρίου
https://goo.gl/forms/jU9m4Dh44xYmaS0r1

Κόστος: 130 ευρώ 
Φοιτητές - άνεργοι: 90 ευρώ