Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη Λευκάδα

Εκπαίδευση σε τάξεις πολλαπλών ταχυτήτων, σαν αυτών του ελληνικού σχολείου

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε γνωστικά αντικείμενα όπως:
• Αναγνώριση δυνατότητων των παιδιών μέσα στην τάξη (χαρτογράφηση)
• Προσαρμοσμένη εκπαίδευση (Differentiation)
• Ανάπτυξη της δημιουργικότητας με τεχνικές διαθεματικής εκπαίδευσης
• Problem based learning & Project based learning
• Δημιουργία διδακτικών στόχων που ξεπερνούν το αναλυτικό πρόγραμμα
• Δημιουργία διδακτικού υλικού που να απευθύνεται στους παραπάνω στόχους