Το WISC-III είναι η τελευταία έκδοση της γνωστής κλίμακας νοημοσύνης για παιδιά, Wechsler Intelligence Scale for Children, η οποία έχει σταθμιστεί για τα ελληνικά δεδομένα. Το ψυχομετρικό αυτό εργαλείο είναι πλήρως τυποποιημένο και είναι κατάλληλο για παιδιά από 6 έως 16 ετών, ενώ συστήνεται η χρήση του στις ηλικίες από 6.5 μέχρι 10 ετών.

Σύμφωνα με τον Wechsler  η νοημοσύνη είναι μια μονόσημη ικανότητα, συναποτελούμενη από πολλές επιμέρους ικανότητες. Κάτω από αυτό το πρίσμα το WISC-III αποτελείται από 13 επιμέρους κλίμακες (10 κύριες κλίμακες, 2 συμπληρωματικές και 1 προαιρετική) που η καθεμιά αξιολογεί μια διαφορετική πλευρά της νοημοσύνης  νοητικές λειτουργίες (μνήμη, αφαιρετική σκέψη, χωρική αντίληψη, κ.ά.) και που, όλες μαζί, εκφράζουν αυτό που αποκαλούμε γενική νοημοσύνη.

Το WISC-III, ως μέσο μέτρησης της γενικής νοητικής ικανότητας, χρησιμοποιείται για τη στάθμιση των δυνατοτήτων του παιδιού όπως και για την παρακολούθηση της εξέλιξης του. Αποτελεί εργαλείο για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προσαρμοσμένων στο νοητικό προφίλ των μαθητών, ενώ μπορεί να εκτιμήσει σε κάποιο βαθμό και τη μελλοντική επίδοση του παιδιού.

Το WISC-ΙΙΙ μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη διάγνωση των αιτίων που προκαλούν μαθησιακές δυσκολίες, διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα μέσα στην τάξη. Ασφαλώς, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που είναι δυνατό να επηρεάζουν τη σχολική επίδοση του παιδιού, ενδογενείς και εξωγενείς. Όλοι οι παράγοντες αυτοί είναι ευνόητο ότι πρέπει να διερευνηθούν, προκειμένου να επιτευχθεί αξιόπιστη και έγκυρη αξιολόγηση της κατάστασης του παιδιού.

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα που έχει το WISC-ΙΙΙ, είναι ότι παρέχει μέσω των 13 διαφορετικών κλιμάκων, ένα μεγάλο εύρος αξιόπιστων και έγκυρων πληροφοριών για τις γνωστικές ικανότητες τον παιδιού.

Για τη Χαρισμάθεια, επιστημονικός υπεύθυνος για το διαγνωστικό εργαλείο είναι ο κ. Τσιάμης Αθανάσιος, ενώ για τη διενέργεια του τεστ μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά στο gifted@charismatheia.edu.gr.