Η Χαρισμάθεια, ως οργανισμός που μεριμνά για την αναγνώριση, υποστήριξη και ανάπτυξη των Χαρισματικών παιδιών, δε μπορεί παρά να διοργανώνει, να στηρίζει και να συνεπικουρεί δράσεις που συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Οι βασικοί άξονες στους οποίους κινούμαστε είναι τέσσερις:

 Α. Στάθμιση επιπέδου αντιληπτικής ικανότητας (Test IQ) για παιδιά 6 με 16 ετών. Από τους βασικούς σκοπούς της Χαρισμάθειας είναι η αναγνώριση και επισήμανση των Χαρισματικών παιδιών, με απώτερο στόχο να αναδειχθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες τους. Ένα βασικό τους χαρακτηριστικό είναι τα υπερυψηλά επίπεδα αντιληπτικής ικανότητας που επιδεικνύουν. Υπό αυτό το πρίσμα, η Χαρισμάθεια παρέχει τα ψυχομετρικά εργαλεία τα οποία μπορούν να σταθμίσουν, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια, τα επίπεδα της αντιληπτικής ικανότητας σε μια πληθώρα εκφάνσεων της νοητικής του ικανότητας.

Β. Η διεξαγωγή απαιτητικών μαθημάτων εμπλουτισμού της ύλης (master-classes) για παιδιά δημοτικού, (boot camp) γυμνασίου και λυκείου. Έτσι στηρίζουμε απευθείας τα Χαρισματικά παιδιά να ανοίξουν τα φτερά τους, αλλά δίνουμε και απτά παραδείγματα προσαρμοσμένης εκπαίδευσης για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της κριτικής ικανότητας σε τάξεις πολλαπλών ταχυτήτων. Μέσα από τα μαθήματα εμπλουτισμού της ύλης, δείχνουμε μια διαφορετική στάση απέναντι στη γνώση.

Γ. Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών πάνω σε τεχνικές προσαρμοσμένης εκπαίδευσης σε τάξεις πολλαπλών ταχυτήτων. Εκ των πραγμάτων, στη σημερινή πραγματικότητα η πλειοψηφία των σχολείων απαρτίζεται από τμήματα με μαθητές διαφορετικών επιπέδων. Είναι στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες, επομένως, η κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε τεχνικές αναγνώρισης των δυνατοτήτων των μαθητών, χαρτογράφηση της τάξης και διαχείρισής της με τέτοιο τρόπο ώστε όλα τα παιδιά να μπορούν να αναπτύξουν στο ακέραιο το δυναμικό τους.

Δ. Κύκλοι συμβουλευτικής γονέων. Οι γονείς, όπως και οι δάσκαλοι, παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην διαπαιδαγώγηση και την ανάπτυξη των Χαρισματικών παιδιών. Στην προσπάθειά μας να στηρίξουμε τα παιδιά, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα, διατηρούμε έναν κύκλο συμβουλευτικής γονέων. Μέσα από αυτή τη δομή δίνεται η δυνατότητα σε γονείς να ενημερωθούν για τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των Χαρισματικών παιδιών και τις συνήθεις συμπεριφορές τους, να  εκθέσουν τους προβληματισμούς τους αλλά και να μπουν στη θέση να διαχειριστούν υποθετικές καταστάσεις μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον.

Πέρα από αυτούς τους τέσσερεις βασικούς άξονες δραστηριοποίησης, η Χαρισμάθεια προσανατολίζεται στο να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία σχετικά με τις ιδιαίτερες ανάγκες που παρουσιάζουν τα Χαρισματικά παιδιά και να αποτελέσει ένα ευρύτερο πλαίσιο έρευνας και σύγκλισης όλων των δομών που ασχολούνται με τα παιδιά αυτά. Έτσι, θα διαμορφωθεί μία κοινή οπτική στην αντιμετώπισή τους από το κοινωνικό σύνολο και θα υπάρχει μια ενιαία φιλοσοφία πίσω από όλα τα προγράμματα για Χαρισματικά παιδιά.

Το WISC-III είναι η τελευταία έκδοση της γνωστής κλίμακας νοημοσύνης για παιδιά, Wechsler Intelligence Scale for Children, η οποία έχει σταθμιστεί για τα ελληνικά δεδομένα. Το ψυχομετρικό αυτό εργαλείο είναι πλήρως τυποποιημένο και είναι κατάλληλο για παιδιά από 6 έως 16 ετών, ενώ συστήνεται η χρήση του στις ηλικίες από 6.5 μέχρι 10 ετών.

Σύμφωνα με τον Wechsler  η νοημοσύνη είναι μια μονόσημη ικανότητα, συναποτελούμενη από πολλές επιμέρους ικανότητες. Κάτω από αυτό το πρίσμα το WISC-III αποτελείται από 13 επιμέρους κλίμακες (10 κύριες κλίμακες, 2 συμπληρωματικές και 1 προαιρετική) που η καθεμιά αξιολογεί μια διαφορετική πλευρά της νοημοσύνης  νοητικές λειτουργίες (μνήμη, αφαιρετική σκέψη, χωρική αντίληψη, κ.ά.) και που, όλες μαζί, εκφράζουν αυτό που αποκαλούμε γενική νοημοσύνη.

Read more: Στάθμιση αντιληπτικής ικανότητας (Test IQ)

“Τάξεις πολλαπλών ταχυτήτων, όπως αυτές που έχουμε στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα”

Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά. Ένας κηπουρός μπορεί να φροντίζει όλα τα λουλούδια με τον ίδιο τρόπο; Υπάρχουν συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορούν να ευδοκιμήσουν όλα τα φυτά; Μπορεί να ευδοκιμήσει ένα τροπικό φυτό σε μεσογειακό κλίμα;

Είναι απαραίτητη η προσαρμοσμένη εκπαίδευση στην ιδιαιτερότητα του κάθε παιδιού. Υπάρχει τρόπος να παρέχουμε εξατομικευμένη ποιότητα εκπαίδευσης μαζί με τα πλεονεκτήματα της συλλογικής διαπαιδαγώγησης στα πλαίσια ανομοιογενών τάξεων πολλαπλών ταχυτήτων, σαν αυτές που εκ των πραγμάτων συναντάμε στην ελληνική πραγματικότητα. Με αυτό τον τρόπο όλα τα παιδιά θα μπορέσουν να αναπτύξουν πλήρως το δυναμικό τους.

Read more: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Η Χαρισμάθεια παρέχει εξ’ ολοκλήρου την υποστήριξη που χρειάζονται οι γονείς στο δύσκολο έργο της διαπαιδαγώγησης ενός χαρισματικού παιδιού.

Οι πιο έμπειροι παιδοψυχολόγοι στην Ελλάδα θα σας συμβουλέψουν σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί σας να αναπτύξει πλήρως τις ικανότητες του, να βρει κατεύθυνση και κίνητρο, να διοχετεύσει την ενέργεια του, να συμμετέχει στο κοινωνικό σύνολο και να έχει μια ομαλή και ισορροπημένη κοινωνική, συναισθηματική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη. Είναι σημαντικές προκλήσεις για τα Χαρισματικά παιδιά να αναπτύξουν το αίσθημα του ανήκειν, να μάθουν να διαχειρίζονται τις αποτυχίες, να μην βλέπουν ανταγωνιστικά τον περίγυρο τους και να οικειοποιηθούν ευθύνες που τους αναλογούν.

Read more: Συμβουλευτική Γονέων

Τα master classes της Χαρισμάθειας γίνονται για παιδιά δημοτικού (8-12 ετών)

Μαθητές δημοτικού με αυξημένες δυνατότητες καλούνται να ανακαλύψουν το εύρος των γνωστικών αντικειμένων και να καλύψουν την επιφάνεια. Υπό αυτό το πρίσμα διδάσκονται απαιτητικά master-classes τα οποία εκτείνονται σε μια πληθώρα μαθημάτων και ξεπερνούν την ύλη που περιγράφεται στο αναλυτικό πρόγραμμα του δημοτικού. 

Φιλοσοφία προγράμματος

Τα απαιτητικά μαθήματα εμπλουτισμού της ύλης τρέχουν συμπληρωματικά με το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου και είναι προαιρετικά για τα παιδιά. Τα master classes είναι 3ωρα εβδομαδιαία μαθήματα τα οποία εκτείνονται σε πληθώρα γνωστικών αντικειμένων και στόχο έχουν την διερεύνηση του εύρους της γνώσης από τα παιδιά. Αυτή είναι μια απαραίτητα προϋπόθεση έτσι ώστε να μπορέσουν τα παιδιά να αναγνωρίσουν τα ενδιαφέροντα τους για να περάσουν να προσπελάσουν τη δυσκολία και να εμβαθύνουν.

Read more: Master classes & Boot camp